De geschiedenis van de sledehonden begon ca. 4000 jaar geleden, toen in Noord Siberië nomadische stammen voor het eerst honden voor een slede spanden om lasten te trekken. Sinds die tijd hebben de bewoners van de eenzame, door vorst en sneeuwstormen geteisterde poolgebieden sledehonden gebruikt om zich te kunnen voeden, kleden, verwarmen en verplaatsen.

Zonder de sledehond waren de culturen van de Chukchi’s en de Samojeden ondenkbaar geweest. Ook aan de kusten van Alaska leefden al 1800 jaar voor Christus Eskimo’s, die voor hun levensonderhoud volledig op hun honden waren aangewezen; zij spanden drie of vier honden in harnas achter elkaar voor hun tobogan op wel 1500 km lange tochten. De barre omstandigheden schiepen sterke, wolfachtige, dichtbevachte honden, die tegen vermoeidheid en ontberingen waren opgewassen en die voor hun inspanningen met een minimale hoeveelheid voedsel beloond behoefden te worden (ook heden ten dage kunnen onze sledehonden volstaan met ongeveer tweederde hoeveelheid voedsel ten opzichte van andere hondenrassen). De selectie was onbarmhartig, vooral als zij ’s zomers volledig aan hun lot werden overgelaten en hun kostje zélf moesten vinden of anders verhongeren. Zij vraten het afval van de eskimonederzettingen, vingen lemmingen en scharrelden langs de kust op zoek naar mosselen, garnalen en andere schelp- en schaaldieren. Zij sliepen buiten, waarin zij zich, opgekruld en met de staart voor hun neus, lieten ondersneeuwen.

De eerste geschreven geschiedstukken over sledehonden worden gevonden in de Arabische literatuur van de 10de eeuw; in de verslagen van de ontdekkingsreiziger Marco Polo uit de 13de eeuw, en Francesco da Kolla vermeldt ze in de 16de eeuw.

Ook in de 20ste eeuw blijven sledehonden, ondanks de stormachtige technologische ontwikkelingen, onontbeerlijke metgezellen voor de mens in de poolgebieden. Machines falen; de harde, sterke sledehond geeft nièt op. Pas in 1963 bezorgt Chester Noongwook op St. Laurence Island de laatste post per sledehondenteam. De honden: Spotty, Brownie, Mil-Ko-Lak en Donkey worden ingeruild voor een vliegtuig.
De goudzoekers bij de Yukon hadden hondenteams. In Alaska en Canada gebruikten vallenjagers en bonthandelaars teams om zich door de besneeuwde binnenlanden te verplaatsen, die voor andere vervoersmiddelen onbegaanbaar waren.
Nog in 1930 bezat de beroemde Royal Canadian Mounted Police 470 sledehonden, die op patrouilles in de binnenlanden werden gebruikt; in 1955 werd door hen bijna 95.000 kilometer afgelegd over besneeuwde trails, maar in 1967 waren er nog maar 13 RCMP hondenteams en werd er 32.000 kilometer met ze gepatrouilleerd. In 1969 kwam aan deze traditie ook een einde, toen de laatste 78 honden door motorsleden werden vervangen.

Poolexpedities in de 20ste eeuw maakten gebruik van sledehondenteams: hun welslagen kon er mee stáán, zelden vallen.
Peary ondernam zijn tocht naar de Noordpool in februari 1909. Hij startte vanaf Cape Columbia op Ellesmere Island met 24 man, 19 sleden en 133 honden en bereikte de Noordpool op 6 april 1909. In 1911/1912 vond de opwindende race plaats naar de Zuidpool tussen Roald Amundsen en Robert Scott. Scott maakte voor zijn transport gebruik van pony’s en honden, maar kennelijk wist hij er geen optimaal gebruik van te maken, want toen hij na een uitputtende tocht van 78 dagen op 17 januari 1912 de Zuidpool bereikte, zag hij hondensporen in de sneeuw en een wapperende Noorse vlag. De pony’s hadden tijdens de tocht onuitsprekelijk geleden en raakten verzwakt en uitgeput, maar de honden doorstonden alle ontberingen onverstoorbaar. De barre terugtocht kostte Scott het leven.

Admiraal Richard R. Bird maakte bij zijn tochten naar de Zuidpool gebruik van tractoren en hondenteams en dankte veel van zijn succes aan de honden. In ‘Discovery’ schrijft hij: “Vliegtuigen en tractoren zijn schitterende apparaten, maar de honden zijn onvervangbaar. De husky (=hond) van de Eskimo’s kan zich over terrein verplaatsen, waar geen tractor kan doordringen en geen vliegtuig kan landen.” Vliegtuigen, helikopters, tractoren en motorsleden ten spijt, worden sledehonden nog steeds gebruikt door veel poolreizigers, sociologen, antropologen. Medewerkers aan het internationale Geophysische Jaar (1957-1958) en andere wetenschapsmensen prefereren het hondenteam boven technische middelen, omdat de betrouwbaarheid van de sledehond nog steeds superieur blijkt.

In 1978 wordt de tocht naar de Noordpool voor het eerst door één man gemaakt: de Japanner Naomi Uemura wordt vanuit de ruimte gevolgd door een Amerikaanse satelliet, die voortdurend z’n positie controleert via een radioverbinding: maar hij maakt z’n eenzame tocht met ‘natuurlijk,’ honden!
In 1990 waren een aantal Nederlandse wetenschappers op de Eigergletscher in Zwitserland en een jaar later in Groenland aan het trainen met sledehondenteams ter voorbereiding van hun expeditie naar de Noordpool.

In januari 1925 boekten sledehonden de grootste triomf in hun rijke geschiedenis: de beroemde serumrace naar Nome. In dat Alaskaanse stadje werd een geval van difterie ontdekt en de voorraad antitoxine is onvoldoende om een dreigende epidemie het hoofd te kunnen bieden. Twee-en-twintig hondenteams wisselen elkaar af in een heldhaftige tocht door verblindende sneeuwstormen en bijtende vorst om serum naar het benarde stadje te brengen. Voor Balto, de leaddog van een van die estafetteteams, werd in Central Park in New York een standbeeld opgericht.

De sledehondenraces van vandaag wortelen in een rijke traditie en geschiedenis. De rol van de sledehond in het vervoer van mensen en goederen door onherbergzame streken in de wereld is nog niet afgelopen en wacht misschien een nieuwe toekomst, door het schaarser en kostbaarder worden van olie en brandstof voor de machines die hem verdrongen schijnen te hebben.

L'histoire des chiens de traîneau ont commencé environ 4000 ans, lorsque les tribus nomades du nord de la Sibérie pour le premier chien de traîneau attelé à un tirant des charges. Depuis lors, les habitants de la solitude, frappés par le gel et les tempêtes de neige dans l'Arctique de traîneau chiens habitués à être en mesure de nourrir, vêtir, chaleureux et émouvant.

Sans les chiens de traîneau ont été les cultures des Tchouktches et les Samoyèdes ont été impensable. Aussi sur les côtes de l'Alaska avait vécu 1800 ans avant Jésus-Christ Esquimaux, pour leur subsistance étaient dépend entièrement de leurs chiens, ils accrochés trois ou quatre chiens dans le harnais de leur succession est à 1500 km de luge promenades longues. Les conditions difficiles créées forte, ressemblant au loup, dichtbevachte chiens, la fatigue et les privations étaient égaux et que leurs efforts avec une quantité minimale de récompenses nourriture nécessaire pour être (encore aujourd'hui, notre husky quantité suffisante de nourriture tiers par rapport aux autres races). La sélection est impitoyable, surtout quand l'été pour compléter leur sort et ont dû trouver leur nourriture eux-mêmes, ou alors mourir de faim. Ils mangeaient les déchets provenant des colonies esquimaux, les lemmings capturés et brouillés long de la côte à la recherche de moules, crevettes et autres crustacés. Ils dormaient à l'extérieur, où ils, avec leurs queues enroulées et en face d'eux, étaient sous la neige.

Les premiers documents écrits historiques sur les chiens de traîneau sont trouvés dans la littérature arabe du 10ème siècle, les rapports de l'explorateur Marco Polo au 13e siècle, et Francesco da Kolla les mentionne dans le 16ème siècle.

Au 20ème siècle restera chiens de traîneau, malgré les développements tumultueux, compagnons indispensables pour les personnes dans les régions polaires. Les pannes d'équipement, dur, chien de traîneau forte abandonne. Jusqu'en 1963, pour livrer Noongwook Chester St Laurence Île dernier message par l'équipe de husky. Les chiens: Spotty, Brownie, Mil-Ko-Lak et Donkey sera échangé pour un avion.
Les prospecteurs du Yukon avaient des attelages de chiens. En Alaska et le Canada sont les chasseurs et les commerçants de fourrures équipes pour passer à travers l'intérieur enneigées de se déplacer pour le transport d'autres étaient impraticables.
Aussi tard que 1930 avait le célèbre Royal Canadian Mounted Police chiens de traîneau 470, qui patrouille à l'intérieur ont été utilisés en 1955 ils ont presque 95000 kilomètres parcourus sur des pistes enneigées, mais en 1967 il n'y avait que 13 équipes cynophiles de la GRC a été 32,000 km avec eux des patrouilles. En 1969, cette tradition a pris fin lorsque les 78 derniers chiens ont été remplacés par des membres du moteur.

Expéditions polaires dans le 20ème siècle a fait appel à des équipes de chiens de traîneau, leur succès pourrait le supporter, le sont rarement.
Peary a entrepris son voyage vers le Pôle Nord en Février 1909. Il a commencé à partir de Cape Columbia sur l'île d'Ellesmere, avec 24 hommes, 19 chiens de traîneau, 133 et atteint le pôle Nord le 6 avril 1909. En 1911/1912 a été un lieu passionnant pour la course entre l'Amundsen au pôle Sud de Roald et Robert Scott. Scott a fait pour son usage de transport de poneys et les chiens, mais apparemment il n'est pas le meilleur usage de celui-ci, parce que quand, après un voyage épuisant de 78 jours le 17 Janvier 1912 a atteint le Pôle Sud, il vit pistes chien dans la neige et un écoulement drapeau norvégien. Les poneys ont pendant le voyage et a souffert innommable est devenu faible et épuisé, mais les chiens enduré toutes les épreuves imperturbable. La retraite graves ont pris la vie de Scott.

Amiral Richard R. Bird a été dans son voyage à utiliser l'Antarctique de tracteurs et attelages de chiens et doit beaucoup de son succès aux chiens. Dans «Découverte», il écrit: «Les avions sont des machines merveilleuses et des tracteurs, mais les chiens sont irremplaçables. Le husky (chien =) des Eskimos peuvent avoir des motifs de se déplacer, où aucun tracteur peut pénétrer et aucun avion ne peut atterrir. "Avions, hélicoptères, les tracteurs et les membres du moteur de côté, sont des chiens de traîneau sont encore utilisés par les explorateurs polaires de nombreux sociologues, anthropologues. Ont contribué à l'Année géophysique internationale (1957-1958) et d'autres scientifiques préfèrent le traîneau à chiens sur les moyens techniques, parce que la fiabilité du chien de traîneau semble encore supérieure.

En 1978, le voyage vers le Pôle Nord a d'abord été faite par un seul homme: la Japonaise Naomi Uemura partir de l'espace suivi par un satellite américain, qui surveille en permanence sa position par radio: mais il fait son voyage solitaire «naturels», les chiens!
En 1990, un certain nombre de scientifiques néerlandais en Suisse et à l'Eigergletscher un an plus tard en chiens de traîneau du Groenland dans la formation des équipes en vue de leur expédition dans l'Arctique.

Chiens de traîneaux en Janvier 1925 a enregistré le plus grand triomphe de leur histoire: la célèbre course de sérum de Nome. Ville de l'Alaska qui a été un cas d'antitoxine diphtérique découvert et le stock est insuffisant pour une épidémie imminente face. Des équipes de chiens Vingt-deux alternent dans un trek épique à travers le blizzard aveuglant et mordre le gel au sérum de la ville pour apporter désastreuses. De Balto, le leaddog d'une de ces équipes de relais, a été à Central Park à New York a créé une statue.

Les courses de traîneaux à chiens d'aujourd'hui sont enracinés dans une tradition riche et l'histoire. Le rôle du chien de traîneau dans le transport de personnes et de marchandises à travers les régions inhospitalières du monde n'est pas terminée et attendre peut-être un nouvel avenir, les plus rares et plus chères sur le pétrole et le carburant pour les machines qu'il réprimés semblent avoir.

Die Geschichte der Schlittenhunde begann vor etwa 4000 Jahren, als Nomaden im nördlichen Sibirien zum ersten Hundeschlitten zu einem Ziehen von Lasten gespannt. Seitdem sind die Bewohner des einsamen, durch Frost heimgesucht und Schneestürme Arctic Schlittenhunde zu der Möglichkeit, Nahrung, Kleidung, warme und bewegliche verwendet.

Ohne die Schlittenhunde wurden die Kulturen der Tschuktschen und die Samojeden undenkbar gewesen. Auch an den Küsten von Alaska lebte 1800 Jahre vor Christus Eskimos, für ihren Lebensunterhalt angewiesen waren ganz auf ihre Hunde, sie drei oder vier Hunden im Geschirr ihre Nachfolge ist mit 1500 km langen Rodelbahnen gespannt. Die rauen Bedingungen geschaffen stark, wolf-like, dichtbevachte Hunde, Müdigkeit und Entbehrung waren gleich, und dass ihre Bemühungen mit einer minimalen Menge von Lebensmitteln Belohnungen benötigt werden (auch heute noch, unsere Husky ausreichend Drittel Menge der Nahrung im Vergleich zu anderen Rassen). Die Auswahl war gnadenlos, vor allem wenn im Sommer ihrem Schicksal komplett, und hatte, um ihre Nahrung selbst, sonst verhungern zu finden. Sie aßen die Abfälle aus der Eskimo Siedlungen, gefangen Lemminge und kletterte an der Küste entlang auf der Suche nach Muscheln, Krabben und andere Schalentiere. Sie schliefen draußen, die sie mit ihren Schwänzen zusammengerollt und vor ihnen waren unter geschneit.

Die erste schriftliche historische Dokumente über Schlittenhunde in der arabischen Literatur aus dem 10. Jahrhundert zu finden sind, nennt die Berichte der Entdecker Marco Polo im 13. Jahrhundert, und Francesco da Kolla sie im 16. Jahrhundert.

Im 20. Jahrhundert bleiben Schlittenhunde, trotz der turbulenten Entwicklungen, unverzichtbarer Begleiter für Menschen in den Polarregionen. Geräteausfall, hart, gibt starken Schlittenhunde auf. Bis 1963 zu liefern Noongwook Chester St Laurence Insel Letzter Beitrag von Husky-Gespann. Die Hunde: Spotty, Brownie, Mil-Ko-Lak und Donkey wird für ein Flugzeug ausgetauscht werden.
Die Goldsucher in den Yukon hatten Hund-Teams. In Alaska und Kanada sind Jäger und Pelzhändler Teams durch die verschneite Innenraum zu bekommen, um für andere Transport unpassierbar zu bewegen waren.
Noch 1930 hatte der berühmte Königliche Kanadische Berittene Polizei 470 Schlittenhunde, die Patrouillen in den Innenraum im Jahr 1955 verwendet wurden sie fast 95.000 Kilometer auf verschneiten Wegen, aber in 1967 gab es nur 13 RCMP Hund-Teams war 32.000 km mit ihnen patrouillieren. Im Jahr 1969 diese Tradition zu Ende gegangen, wenn der letzte 78 Hunde von Motor-Mitglieder ersetzt wurden.

Polar-Expeditionen im 20. Jahrhundert nutzten Schlittenhunde-Teams, deren Erfolg könnte es stehen, sind selten.
Peary unternahm seine Reise zum Nordpol im Februar 1909. Er ging von Cape Columbia auf Ellesmere Island mit 24 Mann, 19 Schlittenhunden, 133 und erreicht den Nordpol am 6. April 1909. In 1911/1912 war ein aufregender Ort, um Rennen zwischen den Südpol Roald Amundsen und Robert Scott. Scott machte für seinen Transport Einsatz von Ponys und Hunden, aber anscheinend ist er nicht der beste Gebrauch davon, denn wenn nach einer anstrengenden Reise von 78 Tagen auf 17. Januar 1912 den Südpol erreichte, sah er Hund Spuren im Schnee und eine fließende norwegischen Flagge. Die Ponys hatten während der Reise und litt unsägliche wurde schwach und erschöpft, aber die Hunde erlitten alle Entbehrungen unerschütterlich. Die schweren Rückzug nahm Scott Leben.

Admiral Richard R. Vogel war in seinen Reisen in die Antarktis Einsatz von Traktoren und Hund-Teams und verdankte seinen Erfolg vor die Hunde. In "Discovery", schreibt er: "Flugzeuge sind wunderbare Maschinen und Traktoren, aber die Hunde sind unersetzlich. Der Husky (= Hund) der Eskimos sind ein Grund sich zu bewegen, wo kein Traktor eindringen können und kein Flugzeug landen kann zu haben. "Flugzeuge, Hubschrauber, Traktoren und Motor-Mitglieder zur Seite, sind Schlittenhunde sind immer noch von vielen Polarforscher, Soziologen, Anthropologen verwendet. Mitwirkende an das Internationale Geophysikalische Jahr (1957-1958) und andere Wissenschaftler lieber den Hund Team über technische Mittel, da die Zuverlässigkeit der Schlittenhunde scheint immer noch überlegen.

Japans Naomi Uemura aus dem Weltraum von einem amerikanischen Satelliten, die ständig überwacht seine Position per Funk folgten: Im Jahr 1978 wurde die Reise zum Nordpol zuerst von einem Mann gemacht, aber er macht seine einsame Reise 'natürlichen' Hunde!
Im Jahr 1990, eine Reihe von niederländischen Wissenschaftlern in der Schweiz und den Eigergletscher ein Jahr später in Grönland Schlittenhunde im Training Teams in Vorbereitung auf ihre Expedition in die Arktis.

Schlittenhunde im Januar 1925 verzeichnete der größte Triumph in ihrer Geschichte: das berühmte Rennen Serum nach Nome. Stadt in Alaska, dass ein Fall von Diphtherie-Antitoxin entdeckt wurde und die Aktie ist nicht ausreichend für eine drohende Epidemie zu bewältigen. Zweiundzwanzig Hund Teams wechseln sich in einer epischen Reise durch blendenden Schneestürmen und klirrende Kälte, die Serum in die Stadt zu bringen dire. Von Balto, der leaddog eines dieser Staffeln wurde im Central Park in New York schuf eine Statue.

Das Schlittenhunderennen von heute sind in einer reichen Tradition und Geschichte verwurzelt. Die Rolle der Schlittenhunde in der Transport von Menschen und Gütern durch unwirtliche Regionen in der Welt ist noch nicht vorbei, und warten Sie vielleicht eine neue Zukunft, die knapper und teurer auf Öl und Treibstoff für die Maschinen, die er verdrängt zu haben scheinen.

Gemaakt op een Mac